Ürgün ýükler terminaly

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň senagat we himiýa pudagyny ösdürmek ugrunda alyp barýan işleri netijesinde ýurdumyzda ençeme halkara ähmiýetli senagat we himiýa önümçilik desgalary gurlup ulanylmaga berilýär. Bu desgalarda öndürilýän önümler ýurdumyzyň içerki bazarlaryny doly üpjün edip, esasy bölegi hem eksport ugradylýar.

Häzirki döwürde Türkmenistan sement, karbamid, kaliý ýaly ençeme ürgün ýük görnüşli önümleri daşary ýurt bazarlaryna ibermegini dowam edýär.

Türkmenbaşy halkara portunyň düzüminde ürgün ýükler terminalynyň gurlup ulanylmaga berilmegi bilen ýurdumyzdan eksport edilýän ürgün ýükleriň logistikasy has hem ýeňilleşer. Şeýle hem bu terminal sebitde ürgün ýükler üçin niýetlenen ýeke-täk terminal bolup, himiýa we oba hojalyk senagatynda ulanylýan ürgün ýükleriň barmaly ýerine wagtynda barmagy we logistikanyň amatly bolmagy üçin şert döreder.

Ürgün ýükler terminalynyň ýyllyk kuwwaty 3 million tonna barabardyr. Terminalyň ammarynda däne, iým, un, himiki önümler we sement saklamak üçin ýörite enjamlar gurnaldy. Terminalyň duralgasynyň uzynlygy 440 metr bolup, bir wagtyň özünde 3 sany 5000 DWT-lik gämä ürgün ýükleri ýüklemek we düşürmek mümkinçiligi döredilendir.

Terminalyň düzüminde umumy göwrümi 35 000 kub metr bolan 14 sany däne silosy we umumy göwrümi 6000 kub metr bolan 8 sany sement silosy gurnaldy. Konweýer ulgamlary we konweýerli gämi ýükleýjiler arkaly ürgün ýükler gämilerden konteýnerlere we konteýnerlerden gämilere ýükleniler.

Terminalda susguçly zynjyrly krandan 1 sanysy, demir relsde hereket edýän susguçly krandan 3 sanysy ýerleşdirildi.

Ýük ulaglaryny we demir ýol wagonlaryny ýükleme we düşürme nokatlaryndan iki sanysy bina edilip, olaryň kuwwaty sagatda 650 tonna barabardyr. Umumy meýdany 180 000 inedördül metr.

Scroll to Top